Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง สายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110 โทรศัพท์ 073-330638

 
นายณัฐวุฒิ อาแวปูเตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
(081-766-4168)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลผู้บริหาร
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ อบต.ตะบิ้ง
คู่มือบริการประชาชน
ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การปฏิบัติราชการ
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการประชุม
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา
หนังสือเชิญประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ รายเดือน
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่เป็นหนังสือ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานงบแสดงสถานะทางการเงิน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift policy
รายงานผลตามโยบาย No Gift Policy
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ6รอบ (ดู : 80) 17 ก.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 (ดู : 400) 20 มิ.ย. 2567
การยืนยันสิทธิเพื่อขอเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง (ดู : 327) 14 มิ.ย. 2567
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 261) 14 มิ.ย. 2567
ออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ พ.ศ.2567 (ดู : 5) 4 มิ.ย. 2567
เชิญชวนเจ้าของสัตว์เลี้ยงขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว (ดู : 19) 2 พ.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 (ดู : 210) 30 เม.ย. 2567
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพปลูกผักสวนครัวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู : 118) 14 มี.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์!! การขึ้นทะเบียน สุนัข - แมว เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู : 117) 6 มี.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี 2567 (ดู : 120) 28 ก.พ. 2567
ประกาศ แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 51) 28 ก.พ. 2567
โครงการฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อม (อถล.) (ดู : 68) 23 ก.พ. 2567
การขับเคลื่อน RE-X-RAY ถังขยะเปียกลดโลกร้อน (ดู : 87) 8 ก.พ. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 (ดู : 68) 5 ก.พ. 2567
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (ดู : 52) 1 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์!! ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) (ดู : 61) 22 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์!! วิธีการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (ดู : 87) 22 ม.ค. 2567
เตือนระวัง “ไอกรน” โรคร้ายอันตรายถึงชีวิต ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน (ดู : 153) 8 ธ.ค. 2566
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (ดู : 232) 4 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์!! การสร้างความตระหนักรู้เรื่องวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) (ดู : 190) 30 พ.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เรื่อง กำหนดระยะเวลาดำเนินการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 (ดู : 162) 27 พ.ย. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะบิ้ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) และบัณฑิตอาสา ลงพื้นที่ สำรวจลูกน้ำยุงลายในชุมชนเพื่อพ่นหมอกควันทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลตะบิ้ง (ดู : 76) 2 พ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์!! การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู : 77) 31 ต.ค. 2566
กฏบัตรการตรวจสอบภายในปีพ.ศ.2566 (ดู : 13) 3 ต.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 39) 2 ต.ค. 2566
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2566 (ดู : 9) 30 ก.ย. 2566
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ 2566 เนื้อหาข้างใน โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 22 กันยายน 2566 ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง คณะกรรมการประจำมัสยิด มัสยิดดารุลอีมาน บ้านฆาเยาะมาตี และมัสยิดมิฟตาฮูลยันนะห์ บ้านฮูแตปาแซ ได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณมัสยิด ตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) (ดู : 11) 22 ก.ย. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้งลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษศุนัขบ้า เพื่อลดอัตราการเกิดโรคและระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในคนและในสัตว์ในพื้นที่ตำบลตะบิ้ง พื้นที่ หมู่ที่ 3, 4 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี (ดู : 92) 20 ก.ย. 2566
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง (ดู : 88) 25 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้งได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย และแจกทรายอะเบท เพื่อให้ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย ประชาชนปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก จากนั้นได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ รณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออก (ดู : 87) 17 ส.ค. 2566
โครงการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชำระภาษี ประจำปี 2566 (ดู : 7) 26 ก.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่ 2 (ดู : 91) 10 ก.ค. 2566
"ไวรัสตับอักเสบ บีและซี" ภัยเงียบที่อันตรายถึงชีวิต (ดู : 95) 28 มิ.ย. 2566
"วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติด เพื่อประเทศไทยปลอดภัยจากยาเสพติด (ดู : 103) 26 มิ.ย. 2566
โรคใข้เลือดออก ภัยร้ายจากยุงลาย (ดู : 169) 19 มิ.ย. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ดู : 116) 16 มิ.ย. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ร้อมใจร่วมเดินรณรงค์ในโครงการรณรงค์และควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า โรคข้อปวดข้อยุงลายให้ประชาชนได้ตระหนักและกำจัดยุงลายต้นตอของสาเหตุพาหนะของโรคร้าย (ดู : 96) 15 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์!! โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 (ดู : 94) 13 มิ.ย. 2566
กิจกรรม “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง หมู่ 3 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี (ดู : 101) 12 มิ.ย. 2566
หัวข้อ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 11) 1 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์!! เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (ดู : 92) 1 มิ.ย. 2566
วันงดสูบบุหรี่โลก (ดู : 89) 29 พ.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ได้ดำเนินการจัดโครงการร่วมมือร่วมใจฝากครรภ์ดีมีคุณภาพป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดในเขตตำบลตะบิ้ง ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด โดยมี นายณัฐวุฒิ อาแวปูเตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี (ดู : 91) 23 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับ PM2.5 (ดู : 14) 12 พ.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เรื่องขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 94) 28 เม.ย. 2566
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด (ดู : 101) 11 เม.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 (ดู : 112) 5 เม.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียด ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ดู : 149) 30 มี.ค. 2566
เชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป ร่วมสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (ดู : 90) 28 มี.ค. 2566
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ตอน อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด (ดู : 122) 28 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง พ.ศ.2566 (ดู : 69) 9 มี.ค. 2566
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายณัฐวุฒิ อาแวปูเตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า นำรถกระเช้าไฟฟ้าลงพื้นที่ปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่ ม.3 บ้านเจาะกือแย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (ดู : 110) 17 ก.พ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความรู้ (ดู : 119) 13 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 102) 5 ก.พ. 2566
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายณัฐวุฒิ อาแวปูเตะ ได้ร่วมต้อนรับ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงเรียนสุขภาวะต้นแบบนำร่องของโรงเรียนบ้านเจาะกือแย (ดู : 117) 1 ก.พ. 2566
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด (ดู : 95) 30 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) (ดู : 112) 25 ม.ค. 2566
นายณัฐวุฒิ อาแวปูเตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้งเชิญชวนชาวตะบิ้ง ทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (ดู : 181) 11 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เรื่อง กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ (ดู : 126) 8 ธ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ดู : 142) 8 ธ.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
  หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110 
โทรศัพท์ : 073-330638
โทรสาร : 073-330638
E-mail Address : abttabing.30@gmail.com
อีเมล์สารบรรณอิเล็กทรอนิกส : saraban_06940707@dla.go.th
 
   Copyright © 2019. www.tabing.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs