Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง สายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110 โทรศัพท์ 073-330638

 
นายณัฐวุฒิ อาแวปูเตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
(081-766-4168)
 
นางซาลือมา สาและ
ปลัด อบต.ตะบิ้ง
( 081-738-3236)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ อบต.ตะบิ้ง
คู่มือบริการประชาชน
ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การปฏิบัติราชการ
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการประชุม
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา
หนังสือเชิญประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ รายเดือน
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่เป็นหนังสือ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
การจัดการการเงินครัวเรือนเพื่อสุขภาพการเงินในชุมชน (ดู : 48) 1 มิ.ย. 2565
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา (ดู : 7) 31 พ.ค. 2565
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 (ดู : 61) 9 ก.พ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เปิดรับสมัครเด็กเล็ก เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ประจำปีการศึกษา 2565 (ดู : 62) 8 ก.พ. 2565
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง (ดู : 111) 22 ต.ค. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 124) 22 ต.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เรื่อง จำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง (ดู : 121) 11 ต.ค. 2564
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต. และนายก อบต.ตะบิ้ง (ดู : 90) 6 ต.ค. 2564
ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 96) 28 ก.ย. 2564
เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 89) 31 ส.ค. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง มอบถุงยังชีพฯ พร้อมเงิน ให้แก่นายอุเซ็ง เจ๊ะแต ผู้พิการทางด้านสายตา ตามโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ณ บ้านลานช้าง (ดู : 135) 13 ก.ค. 2564
การฉีดวัคซีนโควิด-19 ช่วยป้องกันการติดเชื้อ ขอเชิญชวนชาวตะบิ้งทุกท่าน เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันตัวท่านเอง และคนในครอบครัวและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (ดู : 177) 13 ก.ค. 2564
เรื่อง การขอเอกสารความจำเป็น เดินทางเข้า - ออก พื้นที่ควบคุมเข้มงวดสามารถขอหนังสือรับรองการเดินทางข้ามจังหวัด (ดู : 113) 29 มิ.ย. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลตะบิ้ง ร่วมกันเลิกสูบบุหรี่เพื่อตัวท่านเองและคนรอบข้าง (ดู : 144) 30 พ.ค. 2564
ประชาัมพันธ์ เชิญชวนผู้ที่มาติดต่อราชการทุกท่าน ร่วมประเมินความโปร่งของ อบต.ตะบิ้ง ประจำปี 2564 (ดู : 159) 26 เม.ย. 2564
สำรวจข้อมูลตลาดนัดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 113) 23 เม.ย. 2564
แบบสำรวจข้อมูลตลาดหมู่บ้าน-ชุมชน-ในเขต-อปท. (ดู : 106) 23 เม.ย. 2564
รายงานผลการสำรวจข้อมูลตลาดนัด (ดู : 121) 23 เม.ย. 2564
รณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (ดู : 120) 22 เม.ย. 2564
การพัฒนาและเผยแพร่ความรู้แก่ผู้สูงอายุ (ดู : 113) 14 เม.ย. 2564
รณรงค์ลดการเผาในที่โล่งแจ้ง (ดู : 170) 7 เม.ย. 2564
มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง (ดู : 74) 19 ก.พ. 2564
จดหมายข่าว เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 113) 8 ก.พ. 2564
การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 114) 7 ก.พ. 2564
ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ (ดู : 7) 29 ม.ค. 2564
ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ดู : 9) 20 ม.ค. 2564
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (ดู : 66) 10 ม.ค. 2564
จดหมายข่าว เรื่องภาษีป้ายอัตราใหม่ พ.ศ. 2563 (ดู : 101) 29 ธ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง (ดู : 139) 23 ธ.ค. 2563
เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 227) 5 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 267) 30 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 226) 30 ก.ย. 2563
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2563 (ดู : 139) 23 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (ดู : 267) 21 ก.ย. 2563
เรื่อง การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 (ดู : 336) 9 ก.ย. 2563
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปี 2563 (ดู : 250) 3 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์สิทธิคนพิการ (ดู : 287) 29 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ (ดู : 270) 29 ก.ค. 2563
ฐานข้อมูลทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 128) 20 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 (ดู : 257) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตร ฯ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง (ดู : 285) 28 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ (ดู : 285) 27 พ.ค. 2563
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (ดู : 261) 14 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 115) 26 มี.ค. 2563
จดหมายข่าว เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 98) 11 ก.พ. 2563
แบบรายงานน้ำเสียตามมาตรา 80ฯ (ดู : 121) 10 ก.พ. 2563
เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 106) 9 ก.พ. 2563
เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเภทห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 111) 9 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด (ภ.ด.ส.2) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 96) 25 ม.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 101) 22 ม.ค. 2563
การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 102) 7 ม.ค. 2563
วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 95) 2 ม.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (ดู : 230) 10 ต.ค. 2562
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา (ดู : 232) 24 ก.ค. 2562
สิทธิสตรี อบต.ตะบิ้ง (ดู : 333) 10 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแ (ดู : 243) 28 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง (ดู : 220) 14 ก.พ. 2562
กำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 (ดู : 232) 27 ธ.ค. 2561
โครงการสานสัมพันธ์ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 (ดู : 454) 21 มี.ค. 2561
คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ (ดู : 458) 13 ต.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
  หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110 
โทรศัพท์ : 073-330638
โทรสาร : 073-330638
E-mail Address : abttabing.30@gmail.com
อีเมล์สารบรรณอิเล็กทรอนิกส : saraban_06940707@dla.go.th
 
   Copyright © 2019. www.tabing.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs